Procedura zapewnienia bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej im. Żołnierzy Wyklętych w Krasewie w okresie pandemii COVID-19

Procedura zapewnienia bezpieczeństwa

w Szkole Podstawowej im. Żołnierzy Wyklętych w Krasewie w okresie pandemii COVID-19

 z dnia 27.08.2020 r.

 

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz.1239 ze zm.),
 2. Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.),
 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze. zm.),
 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 ( Dz. U z 2020r. poz. 1398),
 5. Rozporządzenia MEN i Sportu z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003r. Nr 6 poz. 69 ze zm.),
 6. Wytyczne epidemiologiczne Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej dla szkół podstawowych – edukacja wczesnoszkolna z dnia 15 maja 2020r.
 7. Wytyczne Ministerstwa Edukacji Narodowej – Bezpieczny powrót do szkół. Działania MEN w zakresie organizacji roku szkolnego 2020/2021 w warunkach epidemii z dnia 05.08.2020 r.

8.Rekomendacje MEN dotyczące zajęć rewalidacyjnych w szkole podstawowej.

 

Rozdział I

Przepisy wstępne

 • 1. Procedura określa:
 1. Niniejszy dokument określa procedurę bezpieczeństwa na terenie placówki w okresie pandemii COVID-19, dotyczącą wszystkich pracowników Szkoły Podstawowej im. Żołnierzy Wyklętych w Krasewie, uczniów oraz rodziców dzieci uczęszczających do tej placówki.
 2. Celem dokumentu jest określenie wariantów funkcjonowania szkoły oraz ustalenie działań, które zminimalizują zagrożenie koronawirusem lub chorobą COVID – 19,

 

 

Rozdział II

1. Organizacja zajęć w szkole

 

 1. Do szkoły może uczęszczać uczeń tylko zdrowy, bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych.
 2. Rodzice/Opiekunowie uczniów klas I – VIII odprowadzają dzieci tylko do drzwi szkoły.
 3. Przed wejściem do budynku szkoły należy obowiązkowo zdezynfekować ręce płynem zgodnie z instrukcją użycia środka dezynfekującego.
 4. W szkole obowiązuje zakaz przebywania osób z zewnątrz.
 5. Na teren szkoły mogą wejść osoby z zewnątrz bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych po zastosowaniu środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk.
 6. W szkole obowiązują sposoby szybkiej i skutecznej komunikacji z rodzicami/opiekunami ucznia poprzez wykorzystanie technik komunikacji na odległość.
 7. W szkole znajdują się termometry do pomiaru temperatury w izolatce, pokoju nauczycielskim oraz Punkcie Przedszkolnym. Będą dezynfekowane po każdym użyciu.
 8. Jeżeli zaobserwuje się u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy odizolować go w pomieszczeniu izolacji zapewniając min. 2 m odległości od innych osób oraz niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności odebrania dziecka ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).
 9. Wprowadza się organizację pracy w szkole, która umożliwia zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na jej terenie, szczególnie w miejscach wspólnych i ograniczy gromadzenie się uczniów np. uczniowie przychodzą do szkoły według wyznaczonego grafiku, różne godziny przerw lub zajęć na boisku oraz unikanie częstej zmiany pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia.
 10. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 11. Z sal usunięto przedmioty, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć będą czyszczone oraz dezynfekowane.
 12. Uczeń powinien posiadać własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia lub w tornistrze. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 13. Środki dezynfekujące znajdują się przy wejściu do szkoły, przy szatniach, na świetlicy szkolnej, w bibliotece szkolnej, w sali komputerowej i sali gimnastycznej.

 

 • 2. Higiena, czyszczenie i dezynfekcja oraz ozonowanie pomieszczeń i powierzchni

 

 1. Przy wejściu głównym do szkoły umieszczone są numery telefonów do powiatowej stacji sanitarno – epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych.
 2. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby uczniowie robili to szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety.
 3. Prowadzi się rejestr codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal, w których odbywają się zajęcia, pomieszczeń sanitarno- higienicznych, ciągów komunikacyjnych; dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur i myszek komputera oraz wyłączników.
 4. Dezynfekcja przeprowadzana jest ściśle według zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Przestrzega się czasu niezbędnego do wietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów tak, aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
 5. W pomieszczeniach sanitarno- higienicznych wywieszono plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje dezynfekcji.
 6. Na terenie szkoły znajdują się pojemniki do wyrzucania maseczek i rękawiczek jednorazowych.

 

 

 • 3. Stołówka szkolna

 

 1. Przy przygotowaniu posiłku w stołówce szkolnej obok warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszącymi się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, dodatkowo wprowadzono zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia pracowników. Zachowana jest odpowiednia odległość stanowisk pracy wynosząca min. 1,5 m oraz zapewniono środki ochrony osobistej. Utrzymuje się wysoką higienę stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców, a także higienę osobistą.
 2. Ustalono zmianowe wydawanie posiłków. Każdorazowo czyści się blaty stołów i oparcia krzeseł po każdej grupie.
 3. Naczynia i sztućce myte są w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze min. 60°C oraz wyparzane.
 4. Dania i posiłki wydawane są bezpośrednio przez obsługę stołówki.

     

      4. Biblioteka szkolna

 

 1. Bibliotekarz powinien przebywać w bibliotece w maseczce i rękawiczkach; nosić osłonę nosa i ust, ewentualnie przyłbicę oraz rękawice ochronne podczas wykonywania obowiązków.
 2. Należy zachować bezpieczną odległość od rozmówcy i współpracowników (minimum 1,5 m).
 3. Bibliotekę należy wietrzyć co godzinę.
 4. Pracownicy obsługi regularne czyszczą powierzchnie wspólne, z którymi stykają się użytkownicy, np. klamka drzwi wejściowych, blaty, oparcia krzeseł.
 5. W bibliotece może jednocześnie przebywać 2 uczniów.
 6. W przypadku pojawienia się stwierdzonego zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 wśród pracowników mających kontakt ze zbiorami, konieczne jest zachowanie kwarantanny na okres od 10 dni do 2 tygodni i wyłączenie z użytkowania tej części zbiorów, z którymi pracownik miał kontakt.
 7. Kwarantannie podlegają wszystkie materiały biblioteczne, również czasopisma (72 godziny).
 8. Po przyjęciu książek od użytkownika bibliotekarz każdorazowo dezynfekuje blat, na którym leżały książki.
 9. Zwrócone do biblioteki książki zostają odłożone do skrzyni, pudła, torby lub na wydzielone półki na okres 2 dni. Po tym okresie zostają włączone do użytkowania. W dalszym ciągu przy kontakcie z egzemplarzami należy stosować rękawiczki.
 10. Dostęp do zwracanych książek ma tylko nauczyciel bibliotekarz.
 11. Zgodnie z obowiązującymi zasadami należy zachowywać dystans społeczny – nie należy tworzyć skupisk, tym bardziej w pomieszczeniach zamkniętych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             5. Świetlica szkolna

 

 1. Zajęcia świetlicowe odbywają się w miarę możliwości w jednej sali.
 2. Z sali usunięte są przedmioty, których nie da się zdezynfekować.
 3. W sali znajdują się środki do dezynfekcji rąk.
 4. Dzieci przebywające w świetlicy są zobowiązane każdorazowo po wejściu do świetlicy do dezynfekcji rąk pod nadzorem opiekuna/wychowawcy świetlicy.
 5. Podczas przebywania w świetlicy szkolnej zobowiązuje się dzieci oraz opiekunów/ wychowawców do zachowania dystansu.
 6. Świetlicę należy wietrzyć nie rzadziej niż co godzinę w czasie przebywania dzieci w sali. W szczególności przed rozpoczęciem zajęć i po dezynfekcji.
 7. Uczniowie na początku roku szkolnego są informowani przez wychowawcę o zasadach przebywania w świetlicy szkolnej.

       

      6. Przedszkole

 1. Grupa dzieci przebywa w wyznaczonej i stałej sali.
 2. W grupie może przebywać do 25 dzieci. (1 dziecko na 2 m2)
 3. W sali, w której przebywa grupa należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować (np. pluszowe zabawki). Jeżeli do zajęć wykorzystywane są przybory sportowe (piłki, skakanki, obręcze itp.) należy je dokładnie czyścić lub dezynfekować.
 4. Dziecko nie powinno zabierać ze sobą do przedszkola i z przedszkola niepotrzebnych przedmiotów lub zabawek.
 5. Rodzic/opiekun wyraża zgodę na regularne mierzenie temperatury dziecka podczas pobytu w przedszkolu.
 6. Należy wietrzyć salę co najmniej raz na godzinę, a w razie potrzeby częściej.
 7. Personel kuchenny nie może kontaktować się z dziećmi oraz personelem opiekującym się dziećmi.
 8. Korzystanie przez dzieci z pobytu na świeżym powietrzu możliwe jest wyłącznie na terenie szkoły przy zachowaniu możliwie maksymalnej odległości.
 9. Sprzęt na placu zabaw czyszczony jest każdego dnia z użyciem detergentu lub dezynfekowany.
 10. Nie należy organizować żadnych wyjść poza teren szkoły.
 11. Nauczyciele zobowiązani są do zapewnienia szybkiego sposobu komunikacji z rodzicami/ opiekunami dziecka.
 12. Jeśli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby, należy odizolować je w odrębnym pomieszczeniu i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania dziecka z przedszkola.

 

PRZYPROWADZANIE I ODBIÓR DZIECKA:

 1. Dzieci można przyprowadzać w godzinach od 8.00 do 8.30.
 2. Rodzic/ opiekun przyprowadzający/odbierający dzieci do/z przedszkola mają obowiązek zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników podmiotu jak i innych dzieci oraz ich rodziców wynoszący min. 1,5 m.
 3. Rodzic może wchodzić z dzieckiem do szatni znajdującej się przy sali przedszkolnej.
 4. Rodzice/opiekunowie mają obowiązek zakładania w placówce rękawiczek ochronnych oraz zakrywania ust i nosa.
 5. Dziecko przyprowadza 1 rodzic/ opiekun prawny oraz wpisuje swoje imię i nazwisko do rejestru wejść znajdującego się w szatni przedszkolnej.

 

 

 

Rozdział III

Procedury zapewnienia bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej im. Żołnierzy Wyklętych w Krasewie

w okresie pandemii – COVID-19

 

 1. Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem COVID-19 u pracownika i dziecka.
 2. W szkole wyznaczono pomieszczenie do izolacji osoby, u której stwierdzono objawy chorobowe. Pomieszczenie to zostało zaopatrzone w rękawiczki jednorazowe, maseczki ochronne i płyn dezynfekujący.
 3. Do pracy mogą przychodzić tylko osoby zdrowe, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną.
 4. Przed wejściem do pomieszczenia izolacyjnego umieszczono dozownik z płynem dezynfekującym i instrukcję dezynfekcji rąk.
 5. Z pomieszczenia usunięto przedmioty, których nie można dezynfekować bądź uprać.
 6. W przypadku wystąpienia u osoby będącej na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie COVID-19 należy niezwłocznie odsunąć go od pracy, odizolować od pozostałych pracowników i uczniów, powiadomić Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Radzyniu Podlaskim (tel. 833527417) oraz stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń, a w razie pogorszenia się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować o możliwości zakażenia koronawirusem.
 7. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik zostanie poddany dezynfekcji.
 8. Po zauważeniu symptomów choroby u dziecka nauczyciel niezwłocznie powiadamia dyrektora szkoły.
 9. Wyznaczona przez dyrektora osoba zabezpieczona w środki ochrony osobistej niezwłocznie przechodzi z dzieckiem do wyznaczonej sali izolacji. Pozostaje z nim zachowując bezpieczną odległość – minimum 2m do momentu odebrania przez rodziców.
 10. Dyrektor niezwłocznie informuje telefonicznie rodziców bądź opiekunów prawnych ucznia, a także Stację Sanitarno- Epidemiologiczną, która wyda zalecenia związane z dalszymi krokami i możliwościami organizacji bezpiecznego funkcjonowania placówki oświatowej.
 11. Rodzice są zobowiązani do odbierania telefonów lub natychmiastowego oddzwaniania.
 12. Dyrektor szkoły o zaistniałej sytuacji informuje również rodziców pozostałych dzieci.
 13. Pomieszczenia, w których przebywało dziecko są natychmiastowo dezynfekowane.
 14. Ustala się listę osób przebywających w tym czasie z osobą podejrzaną o zakażenie.
 15. Dyrektor sporządza protokół z zaistniałej sytuacji.
 16. Dyrektor zawiadamia o sytuacji organ prowadzący oraz kuratorium oświaty.

 

 1. Procedura przekazania rodzicom dziecka podejrzanego o zakażenie COVID-19.
 2. Rodzic/opiekun prawny odbierający dziecko nie wchodzi do budynku szkoły.
 3. Dziecko zostaje przekazane rodzicom/opiekunom przez pracownika szkoły, który się nim opiekował w izolatce.
 4. Osoba opiekująca się dzieckiem, zachowując dystans co najmniej 2m przekazuje informacje na temat objawów, jakie zaobserwowano u dziecka.
 5. Pracownik opiekujący się dzieckiem w izolatce, który oddał dziecko rodzicom lub opiekunom, dezynfekuje rękawice oraz zgodnie z instrukcją zdejmuje maseczkę, kombinezon i rękawice.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Procedury bezpieczeństwa wchodzą w życie z dniem podpisania przez dyrektora i obowiązują do odwołania.
 2. Procedury podlegają modyfikacji, a wszelkie zmiany zostaną na bieżąco przekazywane pracownikom szkoły, uczniom oraz ich rodzicom/opiekunom prawnym.

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki do procedur:

Załącznik nr 1

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2

Monitorowanie prac porządkowych – mycie i dezynfekcja

Data i godzina przeprowadzonej dezynfekcji Rodzaj dezynfekowanego pomieszczenia zgodnie z rejestrem w zał. 3

 

Nazwa stosowanego preparatu Imię i nazwisko oraz podpis osoby wykonującej czynność czyszczenia
   

 

 

   
 

 

 

     
 

 

 

     
 

 

 

     
 

 

     

 

 

     

 

 

 

 

Załącznik nr 3

 

Rejestr mycia i  dezynfekowania pomieszczeń

Ustala się, że dokonywanie czynności mycia i  dezynfekcji będzie przebiegało                                wg następującego harmonogramu:

l.p. Rodzaj powierzchni, sprzętu Sposób mycia dezynfekcji Częstotliwość Osoby odpowiedzialne
1 Ciągi komunikacyjne, podłoga, korytarz, jadalnia Woda z detergentem/

Płyn dezynfekujący

2 razy dziennie prac. obsługi

prac. kuchni

2 Klamki, kontakty, poręcze Płyn dezynfekujący Min.3 razy dziennie

Przy drzwiach wejściowych po każdej wchodzącej osobie

prac. obsługi

prac. kuchni

3 Blaty, oparcia krzeseł Płyn dezynfekujący 2 razy dziennie prac. obsługi
4 Zastawa stołowa, sztućce Detergent i wyparzanie w 600C Po każdym posiłku prac. kuchni
5 Sanitariaty Środki myjące

Płyn dezynfekujący

3 x dziennie prac. obsługi

prac. kuchni

6  Sprzęt gimnastyczny Płyn dezynfekujący Po każdorazowym skorzystaniu przez grupę uczniów prac. obsługi

 

7 Sprzęt sportowy Płyn dezynfekujący Po każdorazowym skorzystaniu przez grupę dzieci prac. obsługi
8 Kuchnia: blaty robocze, noże, deski do krojenia, zastawa stołowa, sztućce, chochle, garnki, artykuły żywnościowe w opakowaniach Środki bakteriobójcze i detergenty

Płyn dezynfekujący

Po każdorazowym skorzystaniu prac. kuchni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 4

Wdrożenie zaleceń WHO, tj.: 5 kroków bezpieczeństwa żywności:

Krok I Higiena osobista
i otoczenia 
 Myj ręce:

– przed kontaktem z żywnością

–  po wyjściu z toalety

–  po kasłaniu, kichaniu, dmuchaniu nosa

–  po obróbce lub kontakcie z żywnością surową
i nieprzetworzoną

–  po zajmowaniu się odpadami i śmieciami

–  po jedzeniu, piciu, lub paleniu

–  po kontakcie z pieniędzmi.

 Zachowaj higienę: narzędzi, desek, blatów roboczych.

   
Krok II  

Separowanie żywności

–  właściwa separacja żywności przetworzonej i surowej zapobiegnie przeniesieniu drobnoustrojów na inną żywność.:

–  oddzielaj produkty surowe i produkty już przygotowanych do spożycia

–  oddzielaj surowe mięso, drób od innej żywności

–  do przygotowywania surowej żywności używaj oddzielnego sprzętu i przedmiotów, np. noży i desek do krojenia

–  magazynuj żywność w oddzielnych pojemnikach.

   
Krok III  

 

Poddawanie żywności obróbce cieplnej

Właściwa obróbka termiczna żywności ( min 70°C ) prowadzi do zabicia prawie wszystkich niebezpiecznych mikroorganizmów.

–  gotuj dokładnie, przede wszystkim mięso, drób, jaja

–  żywność taką jak np. zupy doprowadzaj do wrzenia tak, aby zyskać pewność, że osiągnęła ona temperaturę 70°C

–  co do mięsa i drobiu, musisz mieć pewność, że soki
z wnętrza tych produktów są czyste – nie różowe

–  żywność przed spożyciem również odgrzej do temperatury powyżej 70° C.

Ugotowanej żywności nie należy przechowywać w temperaturze pokojowej dłużej niż 2 godziny. Wskazane jest jej umieszczenie
w lodówce zapewniając temperaturę poniżej 5 stopni Celsjusza. Przed podaniem powinno się podgrzać potrawy do temperatury 60 stopni Celsjusza. Zamrożonej żywności nie rozmrażać w temperaturze pokojowej, zaleca się zanurzenie produktu w ciepłej wodzie.

Koronawirus może przeżyć do około dwóch lat w temperaturze -20 stopni Celsjusza, a przy 4 stopniach Celsjusza do 72 godzin. Wyłącznie zachowanie higieny przygotowywania żywności oraz sposoby jej przygotowania w wysokich temperaturach mogą skutecznie zapobiec przenoszeniu SARS – CoV – 2.

   
Krok IV  

 

Utrzymywanie żywności we właściwej temperaturze.

Podczas  przechowywania  żywności w temperaturze poniżej  5°C lub  powyżej 60°C, wzrost  mikroorganizmów jest wolniejszy lub nawet powstrzymany.     

–  nie pozostawiaj ugotowanej żywności w temperaturze pokojowej przez okres dłuższy niż 2 godziny

–  wszystkie gotowane i łatwo psujące się produkty  przechowuj w lodówce (najlepiej w temperaturze poniżej 5°C)

–  nie przechowuj żywności zbyt długo, nawet jeśli przechowujesz ją w  lodówce

–  nie rozmrażaj zamrożonej żywności w temperaturze pokojowej (zanurz produkt w ciepłej wodzie lub użyj urządzeń grzejnych).

 
Krok V  

Używanie bezpiecznej wody
i żywności

Surowe produkty, w tym woda i lód mogą być zanieczyszczone niebezpiecznymi mikroorganizmami  i substancjami chemicznymi. Toksyczne substancje mogą powstawać w uszkodzonej lub spleśniałej   żywności.

 Uważnie wybieraj  surowe  produkty i stosuj proste metody
 (tj. mycie i obieranie),  które  mogą  obniżyć ryzyko zakażenia
 i zachorowania.      

–  używaj bezpiecznej wody lub poddaj ją takim działaniom, aby stała się ona bezpieczna do spożycia     

–  wybieraj tylko świeżą i zdrową żywność       

–  wybieraj żywność, która została przygotowana tak, aby była bezpieczna, np. żywność w szczelnie zamkniętym opakowaniu, czy pasteryzowana     

–  myj owoce i warzywa, szczególnie jeśli jesz je na surowo      

–  nie jedz żywności, która utraciła już datę przydatności do spożycia- sprawdzaj na opakowaniu.

   
           

 

 

Załącznik nr 5

INSTRUKCJA MYCIA I DEZYNFEKCJI
SPRZĘTU SPORTOWEGO

 1. Instrukcja dotyczy mycia i dezynfekcji sprzętu sportowego: piłek, materacy, ławeczek
  i drabinek sportowych, obręczy, pachołków, bramek piłkarskich itp.
 2. Ustala się częstotliwość mycia i dezynfekcji sprzętu sportowego po każdej grupie, która korzystała ze sprzętu sportowego.
 3. Przebieg czynności myjących i dezynfekcyjnych wpisuje się według załącznika do niniejszej instrukcji.
 4. Osoby wykonujące czynności mycia i dezynfekcji sprzętu sportowego – pracownicy obsługi.

 

Czyszczenie i dezynfekcja sprzętu sportowego

Data przeprowadzonej dezynfekcji Rodzaj dezynfekowanego sprzętu Nazwa stosowanego preparatu Imię i nazwisko oraz podpis osoby wykonującej czynność czyszczenia
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 

 

Załącznik nr 6

PROCEDURA POSTĘPOWANIA Z DZIECKIEM, KTÓRE MA DOLEGLIWOŚCI ZDROWOTNE PODCZAS POBYTU W SZKOLE W TRAKCIE EPIDEMII COVID-19

W przypadku stwierdzenia, że dziecko źle się czuje, podejmuje się następujące działania:

Nauczyciel/ pracownik szkoły: sprawdza objawy złego samopoczucia (przynajmniej jeden ze wskazanych niżej symptomów), wykonuje telefon do sekretariatu  lub osobiście informuje dyrektora, następnie  przekazuje ucznia wyznaczonemu pracownikowi szkoły, który izoluje ucznia  w gabinecie pielęgniarki, mierzy dziecku temperaturę termometrem bezdotykowym (w przypadku korzystania z termometru innego niż bezdotykowego, należy pamiętać o konieczności dezynfekcji po każdym użyciu); zasięga opinii dyrektora, kontaktuje się z rodzicami i ustala z nimi dalsze postępowanie w sprawie dziecka.

Dyrektor: informuje o podejrzeniu Stację Sanitarną – Epidemiologiczną, która wyda zalecenia związane z dalszymi krokami i możliwościami organizacji bezpiecznego funkcjonowania placówki oświatowej; zawiadamia Wydział Edukacji oraz Kuratorium Oświaty.

W przypadku odmowy odebrania dziecka ze szkoły przez rodzica bądź opiekuna prawnego, gdy objawy się nasilą dyrektor niezwłocznie zawiadamia pogotowie ratunkowe.

Za objawy zaobserwowane u dziecka, upoważniające do zmierzenia temperatury uważa się:

 1. skóra: jeżeli na skórze pojawia się wysypka i/lub jeśli wysypce towarzyszą zmiany w zachowaniu dziecka (swędzące, pęcherzykowate wypryski na skórze);
 2. oczy: ropne zapalenie spojówek (białko oka jest zaróżowione lub zaczerwienione,
  a w oku zbiera się substancja ropna, która wycieka lub zasycha w oku);
 3. zachowanie: dziecko wykazuje symptomy zmęczenia lub jest poirytowane, płacze częściej niż zwykle;
 4. system oddechowy: dziecko ma kaszel, problemy z oddychaniem;
 5. system trawienia: dziecko ma biegunkę, w ciągu ostatnich 2 godzin zwracało przynajmniej dwa razy (chyba że istnieje pewność, że wymioty nie są skutkiem choroby);
 6. jama ustna: w jamie ustnej pojawiły się krostki lub owrzodzenie i ślina wycieka dziecku z u

 

 

 

Załącznik nr 7

Krasew, dn. ……………

DEKLARACJA RODZICA

Ja niżej podpisana/podpisany

………………………………………………………………………………………………………

oświadczam, że:

 1. Zapoznałem/łam się z treścią „Procedur bezpieczeństwa na terenie Szkoły Podstawowej w Krasewie w okresie pandemii Covid-19”
 2. Zobowiązuję się do przestrzegania obowiązujących „Procedur bezpieczeństwa na terenie Szkoły Podstawowej w Krasewie w okresie pandemii Covid-19” związanych z reżimem sanitarnym przede wszystkim: wysyłania/przyprowadzania do szkoły tylko i wyłącznie zdrowego dziecka, bez kataru, kaszlu, podwyższonej temperatury ciała oraz natychmiastowego odebrania dziecka ze szkoły (max.45 min.) w razie wystąpienia jakichkolwiek oznak chorobowych w czasie pobytu w szkole.

Przyjmuję do wiadomości i akceptuję, iż w chwili widocznych oznak choroby u mojego dziecka, dziecko nie zostanie w danym dniu przyjęte do szkoły i będzie mogło do niej wrócić po ustaniu wszelkich objawów chorobowych min. 5 dni.

 1. Deklaruję pełne zastosowanie się do wytycznych MEN, GIS i MZ oraz wyrażam zgodę na realizowanie tych zaleceń przez szkołę, co może wiązać się z ograniczeniami pobytu i opieki nad dzieckiem oraz innymi restrykcjami, a także podporządkowanie się poleceniom dyrekcji i nauczycieli w tym zakresie.
 2. Uczeń jest/nie jest (niewłaściwe skreślić) uczulony/a na wszelkie środki dezynfekujące.

Wyrażam zgodę na pomiar temperatury ciała w razie zaobserwowania niepokojących objawów zdrowotnych w czasie pobytu w szkole  u mojego dziecka

Podaję mój  aktualny numer telefonu, który bezwzględnie będzie odpowiadał na połączenia przychodzące: ……………………………………………………………………………………

Zobowiązuję się do poinformowania dyrektora szkoły o wszelkich zmianach w sytuacji zdrowotnej odnośnie wirusa Covid-19 w moim najbliższym otoczeniu.

                                                                                                                                     ………………….…………………

      (podpis rodziców/opiekunów prawnych)