Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa im. Żołnierzy Wyklętych w Krasewie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://spkrasew.pl/

Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 25.10.2017 r.

Data ostatniego przeglądu i aktualizacji: 9.03.2022 r.

Data sporządzenia deklaracji: 19.10.2020 r.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub włączeń wymienionych poniżej.

 • elementy, które nie są zgodne z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych:
 • dokumenty opublikowane przed 23 września 2018 roku,
 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • zdjęcia dodane przed dniem 10 września nie posiadają opisów oraz tekstu alternatywnego,
 • artykuły tekstowe nie spełniają norm pod względem wielkości oraz czcionki,
 • POWODY BRAKU DOSTĘPNOŚCI:
 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego,
 • z uwagi na zamieszczanie dużej ilości zdjęć na portalu, tekst alternatywny dla zdjęć dodawany jest automatycznie przez system.

Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 19.10.2020 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogłyby wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Jednostką kontaktową jest pan Tomasz Mitura t.mitura@spkrasew.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 785111234. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji  itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Do budynku prowadzi wejście główne.
 2. Budynek posiada dodatkowo wyjście ewakuacyjne umieszczone na parterze od strony ulicy.
 3. Wejście do szkoły odbywa się po równej powierzchni, po wejściu do budynku znajdują się dwa schodki, które utrudniają przejazd wózkiem inwalidzkim.
 4. Sekretariat, kancelaria, łazienka oraz sale lekcyjne znajdują się na pierwszym piętrze, na które prowadzą schody z poręczą.
 5. Budynek posiada jedną klatkę schodową.
 6. Budynek nie posiada windy.
 7. Obok budynku, znajduje się parking dla pracowników Szkoły Podstawowej im. Żołnierzy Wyklętych w Krasewie i rodziców uczniów.
 8. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 9. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, nie można skorzystać z tłumacza języka migowego.

Więcej informacji o dostępności cyfrowej można znaleźć na  stronie Ministerstwa Cyfryzacji poświęconej temu tematowi.