INFORMACJA  DLA  RODZICÓW  I  UCZNIÓW KLAS IV – VIII W ZWIĄZKU Z ZAWIESZENIEM ZAJĘĆ STACJONARNYCH OD 26 PAŹDZIERNIKA 2020 R.

INFORMACJA  DLA  RODZICÓW  I  UCZNIÓW KLAS IV – VIII

W ZWIĄZKU Z ZAWIESZENIEM ZAJĘĆ STACJONARNYCH OD 26 PAŹDZIERNIKA 2020 R.

 

 1. Uczniowie Szkoły Podstawowej w Krasewie będą się uczyć w trybie zdalnym za pośrednictwem dostępnych narzędzi technologii informacyjnej -zalecana platforma G Suit (Classroom oraz Meet), uwzględniając bezpieczeństwo i higienę pracy przy komputerze.

 

 1. Uczniowie mogą korzystać m. in. z podręczników, zeszytów ćwiczeń, książek, e-podręczników, audycji, filmów i programów edukacyjnych oraz innych materiałów poleconych i sprawdzonych przez nauczyciela.
 2. Uczniowie, którzy nie posiadają sprzętu komputerowego mogą go wypożyczyć ze szkoły na czas nauki zdalnej.
 3. Lekcje prowadzone będą według dotychczas obowiązującego planu – lekcja on–line będzie trwać 30 min + 15 min na pytania uczniów oraz konsultacje.

 1. Udział w lekcjach online jest obowiązkowy dla uczniów.
 2. W czasie wideolekcji obowiązkiem ucznia jest włączenie kamerki i mikrofonu.

 

 1. Nauczyciel potwierdza uczestnictwo uczniów w zajęciach odnotowując obecność/nieobecność. Prowadząc lekcje online nauczyciel sprawdza obecność podczas lekcji online, natomiast jeśli lekcja jest wysyłana, nauczyciel wyznacza termin odesłania pracy, odesłana praca/ zadanie jest podstawą do wstawienia obecności.
 2. Prace domowe powinny być odsyłane zgodnie z ustalonym przez nauczyciela terminie.
 3. Za nieodrobioną pracę domową nauczyciel może postawić ocenę niedostateczną, uczeń może poprawić tę ocenę w wyznaczonym terminie.
 4. Informacje o postępach ucznia nauczyciele przekazują rodzicom w formie oceny, komentarza po sprawdzeniu odebranej pracy.

 

 1. Do rodziców/prawnych opiekunów należy zorganizowanie warunków, by uczeń mógł realizować zadania i monitorowanie, czy uczeń je wykonuje. Szkoła poprzez kontakt

z wychowawcą udziela niezbędnej pomocy i wsparcia w zorganizowaniu uczniowi warunków do nauki zdalnej.

 1. Komunikacja z uczniami oraz rodzicami odbywa się przez telefon, sms-y, maile, lub komunikatory internetowe.

 

p.o. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Krasewie

Aneta Skowron